Kystskogbruket

Kystskogbruket jobber gjennom satsingsområdet "FoU, Innovasjon og Trebruk" med å mobilisere til økt bruk av norsk trevirke samt å utvikle lokale og nasjonale verdikjeder og samarbeid. På årets DS, stiller vi ut sammen med MadeByWood; - Hamran, Meling og Melby.

Helhetlige verdikjeder for videreforedling, fra skog til produkt og bruk

Prosjektet FoU, Innovasjon og trebruk har som målsetting å skape og styrke nettverk for bruk av norsk trevirke fra kystskogbruket i videre bearbeiding og foredling i norske bedrifter. Dette skal bidra til å styrke skogeiers mulighet til god avkastning på tømmeret i det norske markedet, fra kystskogbruket. Sett fra et samfunnsperspektiv er dette et svært viktig og anbefalt grep for oppfølging av Norges Klimalov (2017) og internasjonale forpliktelser gjennom Parisavtalen om 50% redusert klimagassutslipp innen 2030 (basert på 1990 tall), og 80-85% reduksjon innen 2050. Det er estimert et doblet volum hogstmodent tømmer i kystskogfylkene fram til 2045. Næringa her har ikke lange tradisjoner for skog- og tømmerdrift, og det er derfor andre behov som melder seg enn i innlandsfylkene for god utnyttelse av disse skogressursene. Verdikjeden er ufullstendig i alle fylkene (med unntak av Trøndelag). Det blir derfor viktig å styrke alle initiativ i oppstartsfase og videreutvikle kompetanse og markeder for kystskogbrukets råmaterialer, som er av høy kvalitet og bør være ettertraktet.

Fem arbeidspakker skal styrke og bygge en utviklingsorientert kultur, og ta tak i utfordringer og muligheter med hovedfokus på bedrifters betingelser og framtidsperspektiv.

Les mer om prosjektet vårt her og se opptak fra våre seminarer "Verdien av Tre" for mer informasjon.