Program

PROGRAM 2023 TBD Friday 09.00 – 16.00. Opening ceremony 17.00 – 19.00. Saturday 09.00 – 18.00. Sunday: 11.00 – 16.00.